Ansvarafriskrivning/Allmäna villkor

Ansvarsfriskrivning


Webbplattformen healwithus.se  ägs av Heal with us AB  är en  tränings- och personlig utvecklingstjänst.

All information som erhållits från Moa Falk och Maria Falk Larsson och webbplatsen healwithus.se inklusive idéer, förslag, tekniker, artiklar och annat material ska endast ses som rådgivning. 


Moa Falk och Maria Falk Larsson kommer inte att hållas personligt, juridiskt eller ekonomiskt ansvariga för åtgärder som vidtagits baserat på råd från ovannämnda.


Moa Falk och Maria Falk Larsson är inte psykologer eller medicinskt  professionella och kan inte och kommer inte att ge någon form av medicinsk diagnos, medicinska konsultationer eller medicinsk vård. 


Moa Falk och Maria Falk Larsson är inte en ersättning för medicinsk eller psykologisk behandling från licensierad och registrerad vårdpersonal. Du bör söka professionell medicinsk behandling innan du fattar något hälsobeslut. 


Även om det finns erfarenheter av att deras metoder många gånger gett önskat resultat för klienter anses deras metoder och upplägg  vara ett komplement till alternativ till västerländsk sjukvård. 

Även om rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att material, länkar, information och tjänster som finns på denna webbplats är felfria lämnas ingen fullständig garanti för riktigheten i materialet. 


Genom att boka och delta i  övningar, kurser och ev fysiska möten med Moa Falk och Maria Falk Larsson samt genom att ta del av informationen på denna hemsida samtycker du helt till att frigöra och helt hålla skadeslös, Moa Falk och Maria Falk Larsson och andra som är associerade med dem, från alla anspråk och ansvar. 


Alla inspelningar som erhållits från Heal with us AB eller den här webbplatsen förblir immateriella rättigheter för ovan nämnda och får inte användas för vinst såvida inte skriftligt tillstånd erhållits direkt från tidigare nämnda.

Ingen del av inspelat material som erhållits från Heal with us AB eller från någon av deras sessioner får delas med någon annan, säljas eller distribueras för kommersiellt bruk eller vinst. 


Återbetalningar

Betalningar till Heal with us för prenumerationer och kurser  är icke återbetalningsbara. Genom att acceptera att betala för en prenumeration och /eller kurs godkänner du dessa villkor.

Godkännande


Genom att använda denna service erkänner du att du har läst, förstått detaljerna i och godkänner denna ansvarsfriskrivning samt att du tar fullt ansvar för din egen läkning, hälsa, beslut och handlingar.


Allmänna villkor

Heal with us AB, org. nr 559445-5869

Dessa allmänna villkor ansluter till konsumentköplagen (1990:932)

1. Parterna

Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid tecknande av medlemskap samt avtal om köp av abonnemang på Heal with us AB:s, org.nr. 559445-4869, digitala tjänst. Kunden får genom tecknandet av abonnemang tillgång till ett bibliotek av träningspass on-demand, tillgång till livepass samt tillgång till annat exklusivt medlemsmaterial (i det följande ”tjänsten”). För att kunna använda tjänsten krävs tillgång till internet samt erforderlig utrustning. I det följande benämns kunden och Heal with us tillsammans som ”parterna” samt var för sig som ”part”. För att bli kund till Heal with us  krävs att kunden är myndig samt äger rätt att ingå avtal för egen räkning. Personer som ej är myndiga, eller är ställd under förvaltarskap, kan endast använda sig av tjänsten genom att vårdnadshavare eller förmyndare tecknar avtalet med Heal with us. Denne ansvarar då för den omyndiges nyttjande av tjänsten såsom vid eget bruk. 

2. Avtal

Efter kundens undertecknade eller annan form för beställning, såsom elektronisk signering eller beställning via Heal with us hemsida, uppkommer bundenhet för kunden. Bundenhet för Heal with us uppkommer därefter efter att bekräftelse skett, om sådan erfordras. Efter att parterna ingått avtal, gäller därefter avtalet mellan kunden och Heal with us enligt beställningen, samt enligt dessa allmänna villkor (i det följande gemensamt benämnda som ”Avtalet”). För det fall Avtalet eller dessa allmänna villkor bifogats med e-post eller på annat sätt tillhandahållits kunden, men därvid inte undertecknats eller på annat sätt godkänts av kunden, måste kunden omedelbart efter mottagandet av dessa, till Heal with us skriftligen meddela att villkoren inte accepteras för att dessa inte skall komma att utgöra avtalsinnehåll. Som till Avtalet utfyllande reglering skall därefter primärt konsumentköplagen (1990:932) äga tillämplighet i tillämpbara delar och därtill andra eventuellt applicerbara bestämmelser i annan tvingande lagstiftning. Förekommer avvikelser från lagreglering i Avtalet, skall dock Avtalet alltid äga företräde vid tillämpning, om aktuella lagregler inte är tvingande till kundens fördel. Heal with us förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra innehållet i Avtalet. För redan befintliga kunder träder dock (om inte kunden särskilt godkänt de nya villkoren) dock i kraft först efter 30 dagar efter att de offentliggjort genom publicering av Heal with us. Den aktuella versionen av Heal with us allmänna villkor finns alltid tillgänglig på Heal with us  hemsida, healwithus.se.

3. Distansavtal och ångerrätt

För kundens köp från Heal with us gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har härvid rätt att ångra köpet inom 14 dagar från kundens beställning. Vill kunden nyttja sin ångerrätt sker detta enligt ovan nämnd lag, och meddelas Heal with us via e-post. Beskedet skall ske skriftligen och ge ett tydligt besked om att kunden vill annullera Avtalet. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns att finna på Konsumentverkets hemsida. Det skriftliga meddelandet skall överlämnas till Heal with us inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap. 12 § i ovan angiven lag (ångerfristen). Om kunden utövar sin ångerrätt är kunden skyldig att ersätta Heal with us för den period som medlemskapet nyttjats, eftersom kunden genom sitt påbörjande av användningen samtycker till att leverans påbörjas innan ångerrätten löpt ut, samt att ångerrätten därmed bortfaller i den mån tjänsten nyttjas under ångerfristen. För ytterligare information kring den lagstadgade ångerrätten, hänvisas kunden till lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Konsumentverkets hemsida.

5. Tjänsten

Innehållet på Heal with us digitala plattformar utvecklas och förändras kontinuerligt och Heal with us förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra och revidera utbudet och tillgången för kunden. Kvaliteten på kundens användning, såsom genom streaming, påverkas även av en rad olika faktorer utanför Heal with us kontroll; såsom kundens uppkoppling, utrustning, plats, den tillgängliga bandbredden och/eller kundens internetanslutnings hastighet. Heal with us kan därför inte lämna några som helst garantier angående kundens möjlighet till uppkoppling och anslutning till tjänsten, eller den kvalitet på tjänsten som kunden kan tillgodogöra sig.  

6 Heal with us friskrivning

Kunden förklarar sig medveten om, samt godkänner förbehållslöst, att kunden själv ansvarar för hur Heal with us tjänster och dess innehåll nyttjas samt att kunden är fysiskt och psykiskt lämpad för att använda eller tillämpa och/eller delta i övningar. Heal with us rekommenderar alltid kunden att först konsultera läkare vid minsta tveksamhet kring kundens egna förutsättningar att riskfritt använda Heal with us tjänst innehåll. Heal with us friskriver sig vidare från allt ansvar för att bedöma skador och sjukdomar och om de innebär eventuella risker och begränsningar för kunden jämte för skador eller andra åkommor som uppkommer för kunden i samband med användning av tjänsten. Heal with us ansvarar heller aldrig för att råd och träningsprogram är utformade efter kundens förutsättningar och tar därför inte heller ansvar för vilket resultat som kan uppnås för kunden. All användning av Heal with us tjänster sker således på för kunden helt egen risk. 

7. Kundens bruk av tjänsten

Om inget annat anges är abonnemang och medlemskap samt allt innehåll som visas genom tjänsten, endast för kundens personliga och icke-kommersiella användning. Heal with us ger alltså kunden endast en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda Heal with us tjänst endast för kundens personliga och privata bruk. Kunden äger ej heller rätt att kopiera, fotografera eller filma, arkivera, hämta (förutom genom cachelagring vilket är nödvändigt vid personlig användning), reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, erbjuda till försäljning eller använda (förutom del som explicit tillåts i Avtalet innehåll eller information som finns, eller hämtas från eller genom tjänsten, utan skriftligt tillstånd från Heal with us och Heal with us licensgivare). Innehållet får ej heller spridas eller framförs vid offentliga arrangemang. Med undantag för ovanstående, överförs således ingen rättighet, äganderätt eller annan rättighet hänförlig Heal with us eller dess tjänst. Kunden förbinder sig även till att använda tjänsten i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar och ej heller i strid med Avtalet eller andra restriktioner. Kunden får inte heller kringgå, ta bort, förändra, försämra eller motverka något av innehållsskydden på tjänsten; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till tjänsten; dekompilera, dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås genom tjänsten eller att föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på tjänsten på något sätt eller använda data-mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver förbinder sig kunden till att inte ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av något datorprogram eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med tjänsten. Detta omfattar alla programvirus eller annan datorkod, filer eller program. Kunden ansvarar även för att kunden vid eventuell kommunikation med Heal with us eller andra kunder inom ramen för Heal with us tjänst, följer tillämplig lag samt att kunden uttrycker åsikter respektfullt och inte använder ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Heal with us. Kunden ansvarar därtill för att inte använda eller dela innehåll eller kommentarer som sannolikt kan vara olagliga eller utgöra förtal, eller material som innehåller eller uppmanar till brottsligt agerande i någon form.

8. Medlemskap

Kundens medlemskap börjar vanligtvis med en gratis provperiod, vars längd anges när kunden ingår Avtalet. Heal with us noterar dock att det kan finnas begränsningar kring tillämpning av provperiod, samt dess längd, bl.a. om kunden antagit annat särskilt erbjudande från Heal with us. Efter Avtalets ingående löper Avtalet på tills vidare om inte annat särskilt avtalats mellan Heal with us och kunden, dvs. om inte annan bindningstid antagits av kunden. Det åligger därefter kunden att aktivt avsluta sitt abonnemang, eller att Heal with us säger upp och avslutar det, för att Avtalet ska upphöra. Kunden kan närsomhelst få information om sitt pågående abonnemang genom att logga in och besöka sina medlemsidor hos Heal with us. Heal with us AB förbehåller sig dock rätten att när som helst avsluta eller begränsa kundens användning av Heal with us, utan att kompensera eller meddela kunden, om Heal us har befogad anledning att tro att kunden handlat i strid med Avtalet eller varit involverad i olaglig eller felaktig användning av tjänsten. 

9. Lösenord och kontoåtkomst

Kunden skapar i samband med Avtalet ingående ett konto, vilket ger åtkomst och kontroll till Heal with us samt dess tjänster via kontot. Kunden ansvarar därefter för sitt konto, med tillhörande lösenord, samt att det inte obehörigen nyttjas, och Heal with us äger rätt att kontrollera användningen av kontot. Kunden är ansvarig dels för att lösenordet inte sprids till, eller används av, annan än kunden, dels för att uppdatera och upprätthålla den information som meddelats Heal with us och som är kopplat till kontot. Det åligger kunden även strikt att vara uppmärksam på all kommunikation som begär att kunden ska utlämna information om betalning eller bankkonto, för förebyggande av bedrägeri eller identitetsstöld. Heal with us informerar även kunden om att Heal with us inte efterfrågar sådana uppgifter annat än vid Avtalets ingående eller ändring eller förnyelse av betalningsmetod, eller vid direkta köp via Heal with us; och då genom betaltjänstleverantören, Stripe. För kundens egen säkerhet uppmanas därför kunden att försäkra sig om att kunden vid tecknande av abonnemang eller vid köp befinner sig på Heal with us webbplats. Heal with us förbehåller sig även en oinskränkt rätt att spärra kundkonto när som helst, med eller utan meddelande till kontohavaren, i syfte att skydda Heal with us AB och andra kunder vid misstänkta agerande, såsom bedrägeri. 

10. Pris och betalning

För att kunden ska kunna ingå Avtal och erhålla abonnemang krävs att kunden registrerar en giltig betalningsmetod. Kunden kan ändra eller förnya betalningsmetoden för Avtalet på sina medlemsidor. Genom att kunden tecknar abonnemang och registrerar och godkänner en betalningsmetod, medger kunden därvid att Heal with us debiterar den aktuella betalningsmetoden enligt Avtalet och till det vid var tid rådande priset. Detsamma gäller om kunden tecknat abonnemang med Heal us genom presentkort eller annan värdekod, varvid dock även krävs ordinarie betalningsmetod som komplement i samband med registrering. Finns ingen betalningsmetod registrerad då presentkortets giltighetstid upphör, äger Heal with us dock annars rätt att omedelbart avsluta abonnemanget. Heal with us äger vidare rätt att debitera kunden automatiskt och i förskott, varje månad den kalenderdag som motsvarar den dag då kundens Avtal tecknades. Heal with us förbehåller sig dock rätten att ändra tidpunkten för debitering. Kunden måste alltså aktivt avsluta sitt abonnemang innan det förlängs varje månad, för att undvika debitering av nästa månads abonnemangsavgift. Abonnemangsavgiften intjänas även helt av Heal with us vid betalningstillfället och när betalning skett sker därför ingen återbetalning. Efter ett avslutande av abonnemanget har dock kunden åtkomst till tjänsten tills slutet av den aktuella debiteringsperioden. Om en betalning inte kan dras på grund av att kundens betalningsmetod inte fungerar, äger Heal with us  rätt att omedelbart säga upp Avtalet till upphörande. Heal with us äger dock oaktat detta rätt att begära betalning av kunden, varvid kunden inte endast genom avregistrering av betalningsmetod kan avsluta Avtalet. Vid betalning av kunden efter förfallodag skall kunden betala lagstadgad dröjsmålsränta samt lagstadgad påminnelse- och/eller inkassoavgift.

11. Prisjusteringar

Heal with us förbehåller sig rätten att justera priset för sin tjänst eller tilläggstjänster när som helst, förutsatt att detta meddelas kunden innan ändringen träder i kraft.  Eventuella prisförändringar framgår härvid på kundens medlemsidor och träder i kraft tidigast 30 dagar efter att information har lämnats via medlemsidorna eller på annat sätt.

12. Reklamation och preskription

Reklamation av Heal with us ska av kunden ske skriftligen samt inom skälig tid men alltid senast inom två månader efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. Kundens reklamationsrätt för Heal with us löper maximalt tre år.  Om kunden reklamerar fel som inte Heal with us har att ansvara för enligt Avtalet, ansvarar Kunden för de kostnader som reklamationen medför för Heal with us. 

13. Påföljder vid fel från Heal with us 

Föreligger dröjsmål eller fel från Heal with us sida i förhållande till kunden, kan kunden endast kräva rättelse, primärt i form av avhjälpande av felet på lämpligt sätt; exempelvis fullgörande av Heal with us åtaganden inom skälig tid. Gällande kundens rätt att vid fel eller dröjsmål häva köpet, samt till eventuellt skadestånd, hänvisas till samma lag. Kunden äger dock inte rätt till annan ersättning än den som följer enligt applicerbar lagstiftning, med anledning av fel eller hävt köp. Kunden äger aldrig rätt att rikta andra krav mot Heal with us än de som följer av Avtalet eller tillämplig lagstiftning; vid fel eller dröjsmål från Heal with us sida. Heal with us och kunden har därutöver särskilt avtalat om att kunden aldrig under några förhållanden äger rätt att rikta anspråk mot Heal with us för förlust i näringsverksamhet, skadestånd, eller andra indirekta skador som Heal with us anses orsaka kunden.

 14. Friskrivning samt Force majeure

Heal with us ansvarar inte för skador eller förluster som åsamkas kunden genom felaktigt nyttjande eller nyttjande i strid med anvisning eller instruktion.  Heal with us är heller aldrig ersättningsskyldigt för indirekta skador eller förluster, driftförluster, eller för utebliven vinst, produktionsförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med tredje part eller liknande. Heal with us ansvarar inte heller för fel eller avbrott som kan härröras till andra tjänsteleverantörer. Heal with us friskriver sig vidare från ansvar gentemot kunden för utförandet av sina åtaganden enligt Avtalet vid allvarligare incidenter som står utanför Heal with us kontroll; bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, pandemi eller myndigheters åtgärder till följd av sådant tillstånd, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Heal with us inte hade kunnat undvika eller klara, utan orimliga omkostnader, eller som Heal with us inte hade kunnat förutse när Avtalet ingicks.

15. Rättigheter

Heal with us AB är ett registrerat och skyddat varumärke. Heal with us tjänst, inklusive allt material och innehåll som tillhandahålls av Heal with us, skyddas av svensk och internationell upphovsrätt, lagar gällande affärshemligheter samt andra lagar och konventioner för immateriella rättigheter. Kunden erhåller under Avtalet inga som helst rättigheter till Heal with us material eller annat underlag, samt information, som kunden får tillgång till via Heal with us. Kundens tillgång till, samt nyttjanderätt, till innehållet upphör även omedelbart i samband med att Avtalet upphör. Heal with us förbehåller sig en oinskränkt rätt att inom ramen för tjänsten använda alla kundens kommentarer, all information, alla idéer, koncept, recensioner, tekniker eller annat material som finns i kommunikationer som kunden skickar eller på annat sätt kommunicerar till Heal with us eller i tjänsten, inklusive svar på undersökningar eller via publiceringar, inkluderat på Heal with us webbplats och andra kanaler såsom sociala medier. Detta för all framtid samt utan att kunden äger rätt till kompensation, bekräftelse eller betalning inkluderande men inte begränsat till, att för Heal with us utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och skapa, modifiera eller förbättra tjänsten. Kunden samtycker även till att inte åberopa andra rättigheter eller till feedback från Heal with us. Heal with us avsäger sig även från skyldighet att ta emot material eller idéer samt heller inte ansvarar för likhet med innehåll eller program, i något mediaformat, med material eller idéer som skickats till Heal with us. Om kunden skickar material eller idéer utan föregående förfrågan gör kunden följaktligen det med full förståelse kring att kunden avsäger sig rätten att rikta anspråk mot Heal with us, även om ett material eller en idé kan komma att användas av Heal with us.

 16. Personuppgifter samt marknadsföring

Kunden godkänner och samtycker till att eventuella personuppgifter som lämnas till Heal with us behandlas av Heal with us för att kunna fullgöra Avtalet eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Kunden ansvarar härvid för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att personuppgifter, inklusive e-postadressen, är korrekt. Kunden ansvarar även för att uppdatera sådan information om den ändras. Vidare informeras kunden om, samt samtycker till, att personuppgifterna kan komma att användas för marknadsanalyser, för statistiska analyser samt för att kunna utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Heal with us samt Heal with us samarbetspartners. Personuppgiftsansvarig är härvid Heal with us som vid sin personuppgiftsbehandling följer gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Om kunden motsätter sig att personuppgifter behandlas av Heal with us för något av de angivna ändamålen, kan kunden när som helst skriftligen meddela Heal with us detta. Kunden äger härutöver bl.a. rätt att i förhållande till Heal with us begära (vilka kan nyttjas genom kommunicering till Heal with us ); rätt till tillgång (registerutdrag), rätt att få bekräftelse på och information om kundens personuppgiftsbehandling, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning, rätt till invändning och rätt till dataportabilitet. För övriga frågor kring lagring, hantering eller ändringar av personuppgifter, hänvisas kunden till Heal with us hemsida: healwithus.se, eller att söka annan lämplig kontakt med Heal with us. Du godkänner härmed att Heal with us AB har rätt att sända epost till dig gällande marknadsföring, medlemskap, information och andra epost som rör verksamheten.

 17. Heal with us integritetspolicy

Heal with us hanterar kundens personliga data under sekretess och nyttjar den inte för andra ändamål än som framgår av Avtalet. Heal with us personal har härvid iklätt sig sekretessförbindelser och all data är av Heal with us krypterad. Uppgifter som Heal with us samlar in och lagrar, insamlas för att Heal with us ska kunna tillhandahålla tjänsten och skapa ett konto för kunden, samt därtill i angivna marknadsföringsändamål. De uppgifter som lagras av Heal with us, är de som kunden registrerar vid skapande av konto och tecknande av abonnemang enligt Avtalet; såsom för- och efternamn, kön, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer och födelsedatum (ej personnummer). Handlar kunden i webbshop, tecknar abonnemang eller liknande, inhämtas dessutom; leveransadress samt betalinformation. Utöver detta förekommer och registreras kundens IP-adress i Heal with us serverloggar. De uppgifter som Heal with us samlar in, registreras av Heal with us för följande ändamål; till uppfyllandet av Avtalet samt för leverans av tjänsterna, för hantering av betalningar och för att skicka kunden betalnings- och beställningsinformation, för att kommunicera med kunden, och därtill för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden och information som kunden ber om. Därtill registreras informationen för andra berättigade ändamål såsom; för att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra Heal with us produkter och tjänster samt för att förbättra Heal with us tjänster och skydda kundens uppgifter med hjälp av loggfiler. Heal with us kan också komma att behandla kundens personuppgifter om det är nödvändigt för att Heal with us ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut. För Heal with us behandling av uppgifter åberopar Heal with us att behandlingen är nödvändig för att Heal with us ska kunna fullgöra Avtalet med kunden samt därtill att det även är nödvändigt för Heal with us berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra Heal with us tjänst samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av Heal with us verksamhet. Heal with us sparar kundens personliga data så länge kunden har aktivt abonnemang och därefter i ett år, i syfte att kunden efter avslutat medlemskap och abonnemang ska kunna välja att påbörja ett nytt abonnemang baserat på lagrade uppgifter. Efter ett år raderar Heal with us dock fullständigt all personlig information från tjänsten. Kundens kontouppgifter sparas dock upp till tre år efter kundens senaste inloggning på kontot, eller tills dess att kontot tas bort av kunden. Bokföringsinformation, dvs. att kunden köpt en viss vara eller tjänst, och hur mycket kunden då betalat, behåller Heal with us dock i sju år i enlighet med svensk lag. Kundens IP-adress lagras enligt ovan i Heal with us serverloggar, men raderas efter tre månader. För att Heal with us ska kunna leverera tjänsten och driva verksamheten används system och plattformar även från tredje part, vilket kunden informeras om och godkänner genom ingående av Avtalet.

 18. Övriga avtalsbestämmelser m.m.

Avtalet är bindande för båda parter. Avtalet utgör parternas fullständiga avtalsreglering av alla frågor som Avtalet berör och indelningen av villkor i olika avsnitt och åsättandet av rubriker i Avtalet skall inte påverka Avtalets tolkning. Avtalet ersätter vidare samtliga såväl muntliga som skriftliga överenskommelser eller utfästelser mellan parterna, som föregått parternas Avtal. Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan istället skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske. Ändringar av och tillägg till Avtalet skall vara skriftligt avfattade och undertecknade eller på annat sätt skriftligen godkända av parterna för att äga giltighet. Detta skriftlighetskrav gäller dock med undantag för Heal with us rätt att ändra villkoren i Avtalet enligt bestämmelser härom i Avtalet.  

19 Godkännande

Kunden bekräftar genom ingående av Avtalet att kunden tagit del av och godkänner dels Avtalet i dess helhet, dels även Heal with us personuppgiftshantering, dels även Heal with us integritetpolicy. Kunden godkänner även att Heal with us, via dess webbplats och andra plattformar, samlar in information och uppgifter om kunden genom att använda så kallade cookies.  

20. Kontakt

Heal with us webbsida är: healwithus.se. Heal with us kundtjänst nås på postadress, Heal with us, Råryd 2 a, 50496 Bredared,  alternativt per e-post: kontakt@healwithus.se. E-post som Heal with us sänder till kunden på av kunden registrerad e-postadress ska alltid anses ha kommit kunden tillhanda inom två (2) dagar från avsändandet.

21 Tvist m.m.

För avtalet skall svensk lag gälla och tvist angående Avtalet skall prövas av svensk allmän domstol. För kunden finns även möjlig­het att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamations­nämnden (ARN). Kunden kan även ha möjlighet att få rådgivning av konsumentvägledare.